“Na podlagi 8. in 9. člena zakona o društvih (Ur. list RS, št. 60/95) so ustanovni člani Kulturnega društva ROV Železniki sprejeli dne 10. 5. 1997 statut

in

na podlagi 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 

21/18 – ZNOrg) je Kulturno društvo ROV Železniki na skupščini dne, 23. 2. 2023 in na izrednem občnem zboru, dne 27. 3. 2023 sprejel:

TEMELJNI AKT

KULTURNEGA DRUŠTVA ROV ŽELEZNIKI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen


Ime društva je: Kulturno društvo ROV Železniki. Skrajšana oblika Društvo ROV Železniki.

Sedež društva je v Železnikih.

Kulturno društvo ROV Železniki (v nadaljevanju društvo) deluje na območju celotne Republike Slovenije.

2. člen


Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje družabnih ljudi, ki se posvečajo sočloveku in so pripravljeni soustvarjati družbo na nivoju namenov iz 8. člena tega statuta in svojih ciljev iz 9. člena tega statuta.

Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva, ki lahko v primeru svoje odsotnosti ali nezmožnosti za to pooblasti tajnika ali člana izvršnega odbora.

3. člen

Društvo ima svoj pečat okrogle oblike s premerom 3 cm z besedilom: ” Kulturno društvo Rov Železniki “, v sredini ima pečat znak društva v obliki roke, ki drži črko “K” (Kultura).

4. člen

Društvo pri svoji dejavnosti sodeluje s sorodnimi društvi in organizacijami, doma in v tujini.

Društvo ima lahko podružnice, ki jih ustanovi in ukinja izvršni odbor, glede na potrebe društva.

Izvršni odbor s sklepom o ustanovitvi podružnice določi:

ime in poslovni naslov podružnice,
zastopnika podružnice,
dejavnosti podružnice in
pravice podružnice glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun društva.

5. člen


Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo, pod pogojem, da dejavnosti teh niso v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

6. člen

Delovanje društva in njegovih organov je javno.

7. člen


Društvo o svojem delovanju obvešča širšo in ožjo javnost.

 1. Ožjo javnost obvešča:
 • z vabili na dom ali preko elektronske pošte
 • s tem, da so zapisniki organov društva dostopni na vpogled članom društva
 1. Širšo javnost obvešča:
 • preko sredstev javnega obveščanja, plakatov, letakov, spleta in tiskovnih konferenc

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

8. člen


Nameni društva so:

 • podpiranje umetniškega ustvarjanja in kulturnega dogajanja v Železnikih in širše
 • združevanje ljudi, ki želijo prispevati k razvoju in povezovanju kulturnih dejavnosti, umetnosti, znanosti, izobraževanja, mladinskega dela, raziskovanja, pedagoških, promocijskih in socialnih dejavnosti
 • spodbujanje ustvarjalnosti vseh generacij in promoviranje projektov društva ter vrednot za katere se zavzema

9. člen

Cilji društva so:

 • plodovito umetniško ustvarjanje in kulturno dogajanje v Železnikih in širše
 • povečati prepoznavnost kvalitetnih umetnikov in njihove kulturne produkcije
 • omogočanje kulturnega udejstvovanja vsem zainteresiranim skupinam in posameznikom
 • dvig kulturne zavesti v Železnikih in širše

10. člen

Za dosego svojega namena in svojih ciljev izvaja društvo sledeče nepridobitne dejavnosti:

 • organiziranje kulturno – umetniških prireditev (razstav, predstav, koncertov)
 • organiziranje civilno – družbenih prireditev (delovnih taborov, simpozijev in srečanj, izobraževalnih delavnic)
 • pomoč umetnikom pri ureditvi prostorov, promociji, prodaji njihovih izdelkov za namene njihove prepoznavnosti
 • razvijanje lastne kulturno – umetniške produkcije (gledališče, slikarstvo, film)
 • zbiranje donatorskih sredstev, potrebnih za produkcijo in prikazovanje kulturno – umetniških projektov
 • izdajanje brezplačnih publikacij, brošur, časopisov, priročnikov, drugih tiskovin, elektronskih medijev in strokovne literature, povezane z delovanjem društva v skladu z veljavnimi predpisi
 • predstavljanje in promocija izdane domače in tuje strokovne literature drugih izdajateljev
 • nepridobitno raziskovanje in produciranje kulturno umetniških dogodkov
 • promocija kulturnih, umetniških, večpredstavnostnih, oblikovalskih, znanstvenih, izobraževalnih, raziskovalnih, pedagoških, promocijskih, svetovalnih, komunikacijskih, informacijskih in socialnih dejavnosti preko sredstev javnega obveščanja
 • organizacija odprtih predavanj, seminarjev in delavnic za ustvarjalce na področju kulture, študente umetniških akademij in širšo javnost
 • nepridobitno izdajanje in distribucija nosilcev zvoka, slike in informativnega gradiva za članice in člane društva ter širšo javnost
 • brezplačno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje za člane društva
 • sodelovanje in pomoč depriviligiranim družbenim skupinam kot so: hendikepirani, istospolno usmerjeni, mladi iz ogroženih družin, priseljenci, manjšine, Romi in brezdomci
 • pomoč članom društva in drugim ustvarjalcem pri uveljavljanju in upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine
 • varovanje pravic in pravnih koristi članov društva
 • pomoč in svetovanje ustvarjalcem pri pripravi razpisne dokumentacije potrebne za pridobitev podpore za kulturne programe in projekte
 • snemanje filmov in videofilmov umetniške vrednosti z namenom razvoja osnovne dejavnosti društva
 • obratovanje objektov za kulturne prireditve z namenom razvoja osnovne dejavnosti društva
 • organiziranje prostih strokovnih ogledov, srečanj, sejmov, posvetov, predavanj, tečajev, delavnic in razstav
 • mednarodne izmenjave in sodelovanje s področja dejavnosti društva
 • povezovanje in vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini
 • zbiranje, evidentiranje, arhiviranje, vzdrževanje in hranjenje predmetov in dokumentov, ki so povezani z dejavnostmi članov in članic društva
 • pomoč pri izvajanju različnih dejavnosti sorodnih organizacij v Sloveniji in tujini

Društvo izvaja tudi sledeče pridobitne dejavnosti kot dopolnitev nepridobitni dejavnosti:

 • R90.010 – Umetniško uprizarjanje (ustvarjanje, poustvarjanje, produkcija, koprodukcija, organiziranje in prirejanje kulturno umetniških prireditev – performansi, gledališke in lutkovne predstave, koncerti)
 • N79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti (prodaja vstopnic za kulturne prireditve društva kot so gledališče, ples, koncerti)
 • I56.300 – Strežba pijač (gostinska dejavnost na kulturnih prireditvah društva)
 • M73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora (zbiranje sponzorskih sredstev, potrebnih za produkcijo in prikazovanje kulturno umetniških projektov)
 • G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (priložnostna prodaja društvenih suvenirjev – majic, kap, šalov, obeskov, fotografij in podobno, ki so jih ustvarili člani društva, na prireditvah, ki jih društvo organizira in katerih se udeležuje)
 • J58.110 – Izdajanje knjig (izvajanje založniške dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi)
 • J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike (izvajanje publicistične in založniške dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi – ustanavljanje, izdajanje glasila ali drugih tiskovin, elektronskih publikacij in revij)
 • J59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij (dejavnost glasbenega založništva)
 • C18.200 – Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (razmnoževanje posnetih nosilcev audio video zapisov v skladu z založniško dejavnostjo)
 • G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (priložnostna prodaja društvenih suvenirjev – majic, kap, šalov, obeskov, fotografij in podobno, ki so jih ustvarili člani društva, na prireditvah, ki se jih člani udeležujejo)
 • G47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (priložnostna prodaja društvenih suvenirjev – majic, kap, šalov, obeskov, fotografij in podobno, ki so jih ustvarili člani društva)
 • J59.110 – Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (snemanje filmov in oddaj za sorodna društva in organizacije)
 • J59.120 – Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj (montaža filmov in oddaj za sorodne organizacije)
 • J59.130 – Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (distribucija video izdelkov, ki jih ustvarijo člani društva)
 • J63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (nudenje spletnega prostora na društvenem strežniku mladim umetnikom in umetnicam)
 • M70.210 – Dejavnost stikov z javnostjo (pomoč pri izvajanju promocijskih kampanj za kulturne prireditve sorodnih društev in organizacij)
 • M74.200 – Fotografska dejavnost (fotografiranje kulturnih prireditev za sorodna društva in organizacije)
 • N77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup (izposoja tehnične opreme v lasti društva)
 • N82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti (pomoč sorodnim društvom in organizacijam pri prijavah na javne razpise)
 • P85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti (priprava in izvedba izobraževalnih tečajev na področjih fotografije in risanja)
 • R90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje (pomoč pri tehnični pripravi prireditev sorodnih društev in organizacij)
 • R90.030 – Umetniško ustvarjanje (ustvarjanje umetniških izdelkov članov društva)
 • R90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve (obratovanje objektov za izvedbo društvenih prireditev)
 • I55.209 – Druge nastanitve za krajši čas (umetniško ustvarjanje in nočitve umetnikov in umetnic v društvenih prostorih)
 • M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje (svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč sorodnim društvom in organizacijam pri poslovnih zadevah)
 • M72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike (raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju umetnosti)
 • N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (organiziranje razstav in strokovnih srečanj za sorodna društva in organizacije)

11. člen

Član društva lahko postane vsak posameznik, ki se ukvarja z umetniškimi, kulturnimi ali civilno – družbenimi dejavnostmi ali je kako drugače pri svojem delu povezan s temi področji.

Članstvo v društvu je prostovoljno. 


Kdor želi postati član društva mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s temeljnim aktom društva in plačeval članarino.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpišejo pristopno izjavo zakoniti zastopniki, za mladoletne od 7. do 15. leta starosti pa je potrebno pisno soglasje zakonitega zastopnika. 

Mladoletniki do 15. leta starosti so oproščeni plačevanja članarine in ne morejo biti izvoljeni oz. voliti v organe društva.

Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

Društvo ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko pridobi član, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju dejavnosti društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora.

Društvo ima lahko tudi simpatizerje in sponzorje. To so fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Predstavniki simpatizerjev in sponzorjev lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

12. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • da so obveščeni o delovanju društva
 • da imajo uvid v dokumentacijo društva
 • da aktivno sodelujejo pri delu organov društva
 • da so deležni vsestranske pomoči društva in njegovih organov pri uresničevanju lastne dejavnosti v okviru društva

13. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • da spoštujejo temeljni akt in sklepe organov društva
 • da s prisotnostjo na občnih zborih zagotavljajo kvalificirano večino
 • da redno plačujejo članarino

14. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom iz društva (kadar član izvršnemu odboru prostovoljno poda pisno izstopno izjavo)
 • z izključitvijo na podlagi sklepa izvršnega odbora
 • s črtanjem zaradi neplačane članarine po predhodnem opominu, člana črta iz članstva izvršni odbor ali če le-ta umre

15. člen

Nečlani so lahko prisotni na občnem zboru, sejah izvršnega odbora in sejah društva. Njihovi predlogi so dobrodošli ampak niso obvezujoči. Nimajo volilne pravice.

ll. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

16. člen

Organi društva so:

1. občni zbor

2. izvršni odbor

1. Občni zbor

17. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

18. člen

Občni zbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklepa o dnevnem redu
 • voli in razrešuje člane izvršnega odbora društva ter predsednika, tajnika in člane
 • sprejema letni delovni načrt društva
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljni akt društva ter druge splošne akte društva
 • sprejema finančni načrt za naslednje leto in letno poročilo za minulo leto
 • razpravlja o delu in poročilih izvršnega odbora
 • odloča o prenehanju in spojitvi z drugimi društvi oz. pripojitvi k drugemu društvu
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva (na II. stopnji)
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
 • odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora
 • opravlja naloge nadzornega organa (spremlja in nadzira delo izvršnega odbora in predsednika društva ter opravlja stalen nadzor nad finančnim poslovanjem)

19. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Praviloma poteka v živo, če to ni možno, se lahko izvede preko spleta, ob uporabi primernih komunikacijskih orodij ter pod istimi pravili. Sklicuje ga izvršni odbor in sicer najmanj enkrat letno.

Izredni občni zbor se skliče po potrebi, na zahtevo izvršnega odbora, predsednika društva ali na zahtevo tretjine članov društva. 

Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi za katero je sklican. Izvršni odbor je dolžan sklicati občni zbor najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko občni zbor skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

20. člen

Sklic občnega zbora mora biti, skupaj z dnevnim redom, objavljen najmanj 7 dni pred dnevom, za katerega je sklican.

21. člen

Občni zbor odpre in vodi predsednik društva, ob njegovi odsotnosti pa tajnik društva, do izvolitve delovnega predsedstva. 


Zapisnik na občnem zboru piše tajnik društva ali oseba, ki jo določi občni zbor izmed članov društva.

22. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. 


Če se odloča o spremembi temeljnega akta ali prenehanju delovanja društva je potrebno, da za to glasujeta vsaj dve tretjini navzočih članov, in da občnemu zboru prisostvuje vsaj polovica članov društva.

Način glasovanja določi občni zbor.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so javne.

Ko se glasuje o razrešitvi izvršnega odbora, njegovi člani o tem ne morejo glasovati.

23. člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti povezani z delovanjem društva.


Pravico glasovanja imajo samo člani društva.

24. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem pričetku prisotna vsaj polovica članov društva.


V nasprotnem primeru se občni zbor preloži za 15 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina članov. Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se pričetek odloži za nadaljnjih 15 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če so prisotni vsaj trije (3) člani društva.

25. člen

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, tajnik in overovatelja, ki jih izvoli občni zbor.

2. Izvršni odbor

26. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijska, strokovno – tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programih in sklepih sprejetih na občnem zboru.

27. člen

Izvršni odbor sestavljajo predsednik društva, tajnik, drugi izvoljeni člani društva ter zastopniki podružnic.

Izvršni odbor ima tri (3) ali pet (5) članov.

Število članov določi občni zbor glede na potrebe društva.

Zapisnik na sejah izvršnega odbora piše tajnik društva ali oseba, ki ga določi izvršni odbor izmed članov društva ampak nima volilne pravice.

28. člen

Pristojnosti izvršnega odbora:

 • sklicuje občni zbor
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in izvajanje dejavnosti društva iz 8. in 9. člena temeljnega akta
 • pripravlja predlog letnega načrta dela ter poročila o delu in jih predlaga v sprejem občnemu zboru
 • pripravlja predlog za finančni načrt in ga predlaga v sprejem občnemu zboru
 • odloča o spremembi naslova sedeža društva
 • upravlja s premoženjem društva
 • izvršuje sklepe občnega zbora
 • sprejema sklepe s tekočega delovanja društva
 • ugotavlja izpolnjevanje pogojev za članstvo in vodi evidence članov
 • vodi disciplinski postopek (I. stopnja)
 • opravlja funkcijo delegacije društva
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva
 • določi poslovni naslov društva
 • ustanavlja in ukinja podružnice društva
 • določa višino članarine

29. člen

Izvršni odbor je sklepčen, če sta na seji navzoči dva (2) od treh (3) članov oziroma trije (3) od petih (5).

Izvršni odbor odloča z večino glasov vseh svojih članov.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

30. člen

Izvršni odbor se sestaja mesečno, oziroma po potrebi na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Seje praviloma potekajo v živo, lahko pa se izvedejo preko spleta, ob uporabi primernih komunikacijskih orodij ter pod istimi pravili.


Na sejah izvršnega odbora so lahko prisotni tudi ostali člani društva, ki pa nimajo glasovalne pravice.

31. člen

Člane izvršnega odbora voli občni zbor za dobo petih let in so lahko voljeni večkrat zapored.

32. člen

Za disciplinsko kršitev se štejejo naslednja dejanja:

 • neodgovorno in neracionalno ravnanje s premoženjem društva
 • delovanje v nasprotju s temeljnim aktom društva
 • širjenje napačnih informacij o društvu
 • nekorektno opravljanje sprejetih zadolžitev

Disciplinski ukrepi:

 • ustni opomin
 • pisni opomin pred izključitvijo
 • izključitev iz društva

Iz društva se izključi člana, ki je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi z društvom.

Zoper odločitev izvršnega odbora glede disciplinskega ukrepa ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, katerega odločitev je dokončna.

Predsednik društva

33. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 5 let. Predsednik društva je lahko večkrat izvoljen.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s temeljnim aktom in pravnim redom Republike Slovenije. 

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

Tajnik društva

34. člen

Za opravljanje strokovno – tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 5 let. Tajnik je lahko večkrat izvoljen. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

Sekcije društva

35. člen

Ustanovi jih izvršni odbor na pobudo rednih članov društva.

Ime sekcije izvršni odbor izbere na seji. Sekcije niso pravne osebe. Delovanje sekcije mora biti v celoti usklajeno z določili temeljnih aktov in drugih aktov društva.

Tekom delovanja društva se lahko število sekcij glede na naravo ustvarjanja in delovanja spreminja – se dodaja ali zmanjšuje.

III. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

36. člen

Dohodki društva so:

 • članarina
 • iz naslova materialnih pravic in pridobitnih dejavnosti društva
 • dotacije
 • sponzorstvo
 • darila, dediščine in volila
 • javni viri
 • drugi viri, skladno z zakonom


Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah finančnega načrta, ki ga sprejme občni zbor.

37. člen


Premoženje društva predstavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo.

S premoženjem društva upravlja izvršilni odbor.

O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

38. člen

Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje nepridobitne dejavnosti.

39. člen

Finančno poslovanje se odvija preko poslovnega računa pri banki s sedežem v Sloveniji.

40. člen

Odredbodajalec za izvrševanje letnega finančnega in materialnega načrta je predsednik društva. Finančno poslovanje izvaja zunanja služba po izboru izvršnega odbora. Finančne listine podpisuje predsednik in/ali drug član izvršnega odbora, če se tako sklene.

Predsednik in/ali tajnik sta dolžna zagotoviti izdelavo letnega poročila o poslovanju za preteklo poslovno leto in njegovo predložitev Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najkasneje do 31. marca tekočega leta.

41. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo o poslovanju društva ob upoštevanju varstva osebnih podatkov in varovanja poslovnih skrivnosti društva.

Društvo ima lahko tudi sponzorje. 


Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvo materialno, moralno ali kako drugače podpirajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah, nimajo pa pravice odločanja.

42. člen

Vsaka delitev materialnega premoženja ali finančnih sredstev med člane društva je nična.

IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

43. člen

Društvo preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora
 • s spojitvijo z drugimi društvi ali pripojitvijo k drugemu društvu
 • s stečajem
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja
 • po samem zakonu, če dejansko preneha delovati


Društvo lahko sprejme sklep o prenehanju. Za tak sklep morata glasovati najmanj dve tretjini na občnem zboru navzočih članov ob pogoju, da je pri glasovanju navzočih najmanj polovica članov.

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha obstojati oz. če je bilo v obdobju petih letih dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o društvih. 

Prenehanje v teh dveh primerih ugotovi pristojni organ z odločbo. V teh dveh primerih se premoženje društva prenese na Društvo tabornikov Rod Zelene sreče Železniki.

Javna sredstva se vrne v proračun.

Društvo lahko sprejme sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali o spojitvi z drugimi društvi. V teh dveh primerih preide premoženje društva na društvo, h kateremu bi se društvo pripojilo oz. na društvo, ki bi nastalo s spojitvijo z drugimi društvi.

44. člen

Temeljni akt je sprejela skupščina društva, dne 23. 2. 2023 in na izrednem občnem zboru, dne 27. 3. 2023 ter stopi v veljavo z dnem sprejetja, uporabljati se pa začnejo z registracijo sprememb. Z dnem sprejetja temeljnega akta preneha veljati statut društva,  sprejet dne 10. 5. 1997.